Algemene verhuurvoorwaarden van

Tentje-huren.nl / Uitvaarttent.nl

Algemene verhuurvoorwaarden

 

Let op! Bij het geen gebruik maken van onze diensten zal er vanaf de 2e offerte de gemaakte voorbereidingskosten in rekening gebracht worden. 

Na het accepteren c.q. bevestigen van de offerte kan deze gezien worden als een concept nota.

De definitieve nota zal altijd later (max 7 dagen) verzonden worden na dat alle goederen terug geleverd zijn bij Tentje-huren.nl 

(in deze nota kunnen posten staan van b.v. schade, vermissing en/of diefstal, extra geleverde goederen, verrekening van de borg e.d.).

Nota betalen:

1.  Betaling van de nota is altijd vooraf de datum van levering.

2.  Huurder dient 50% van de rekening te voldoen binnen 7 dagen na bevestiging van de offerte. Voor aanvang van de levering dient de nota in zijn geheel, inclusief de borg, te zijn voldaan.

3.  Indien de huurder niet tijdig de aanbetaling en/of de nota in het geheel heeft voldaan, zal er geen levering plaatsvinden (zie ook artikel 7 en 9).

(dat betekend dat er niet gestart zal worden met de opbouw van tenten e.d. en het uitleveren van goederen.)

 

4.  De levering van bederfelijke goederen (maaltijden, BBQ pakketten, hapjes e.d.) kunnen door Tentje-huren.nl tot een week voor het evenement en/of feest geannuleerd worden als het geld niet tijdig op de rekening staat van Tentje-huren.nl.

(dat betekend dat altijd bij bederfelijke waar, rekening wordt gehouden met de inkoop en de voorbereidingen van het eten. Daarom zal deze altijd een week vooraf de lever datum betaald moeten zijn, behalve als er een schriftelijke getekende overeenkomst is tussen beide partijen waar andere afspraken de betalings datum zijn gemaakt).

 

5.  Contant kan alleen in overleg en voor bedragen onder de € 500,00.  LET OP Briefjes van € 100,-- , € 200,-- en hoger, niet worden geaccepteerd.

(door dat er regelmatig vals geld wordt uitgegeven in deze doen wij bijna altijd zaken waar de nota via de bank moet worden overgemaakt). 

6.   Er kan een afspraak zijn gemaakt voor 30 dagen of een in termijn(en) betaling. Deze afspraak zal altijd schriftelijk bevestigd worden en door beide partijen zijn ondertekend.

7.   Na het overschrijding van de betaaldatum zal een herinnering nota worden verzonden en de kosten hiervan zijn €12,50. Deze dient dan binnen 8 dagen betaald te zijn.

8.   Bij overschrijding van de betalingstermijn van de herinnering nota zal er nogmaals een herinnering worden verstuurd per aangetekende poststuk. De kosten hiervan zijn €27,50. Deze dient dan binnen 30 dagen te zijn betaald.

9.   Na deze termijn gaan wij de vordering overdragen aan een incassobureau en deze is dan ook uw aanspreekpunt om de vordering te regelen.

10.  Soms zit het leven even tegen maar U mag altijd bellen voor een betalingsregeling, daar staan wij in alle redelijkheid altijd voor open. Een dergelijke regeling zal altijd schriftelijk overeengekomen zijn en ondertekend door beide partijen. De aflossing zal altijd tenminste 10% per maand van de hoofdsom zijn exclusief 6% rente en administratieve kosten.

Artikelen:

Art.
1 Algemene rechten en plichten der contractanten:
1.1 De Verhuurder verbindt zich aan de Huurder het op bijgaande specificatie omschreven materieel in huur af te staan, gelijk de Huurder zich verbindt dit materieel van de Verhuurder ten gebruiken in huur aan te nemen.
1.2 De Huurder verbindt zich de huur volgens overeenkomst te betalen, het gehuurde materieel naar aard en bestemming behoorlijk te behandelen en het na de huurtijd weer terug te leveren (art. 2).
1.3 Deze algemene verhuurvoorwaarden gelden specifiek voor contracten en verplichtingen aangegaan voor wat betreft de verhuur van materieel.
1.4 Op al onze overige leveringen en diensten, zijnde niet aan te merken als verhuur van materieel en daaruit voortvloeiende verplichtingen voor contractanten gelden onze algemene leveringsvoorwaarden.

2 Huurtijd:
2.1 De huurtijd vangt aan op de dag waarop het materieel met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke delen op transport wordt gesteld, of indien is overeengekomen dat de Huurder, of door hem gemachtigde het materieel opgehaald zal worden, op de dag welke hiervoor is overeengekomen.
2.2 De huurtijd eindigt op de dag waarop het materieel, met alle voor inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op het terrein van de Verhuurder is aangekomen.

3 Uitvoering:
3.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
3.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming op de werkplek afgeleverd.
3.3 Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de auto van Verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.
3.4 Indien er windkracht 5 of meer staat of verwacht wordt, dan worden er geen tenten door ons opgebouwd, zie artikel 6.1.

4 Onderhoudsplichten van Huurder en Verhuurder:
4.1 Ten laste van de Verhuurder komt het door gebruik in huur volgens deze overeenkomst ontstane slijtage van die delen van het materieel, welke gedurende de levensduur van het materieel niet verwisseld plegen te worden.
4.2 Ten laste van de Huurder komen de kosten voor reparatie en/of vervanging van die delen, voor zover zij niet vallen onder de onder 3.1 genoemde delen en voor zover die delen zich aan het eind van de huurperiode in een toestand bevinden welke in ongunstige toestand afwijkt van de toestand waarin zij zich aan het begin van de huurperiode bevonden.
4.3 De Huurder is verplicht:
a. Het gehuurde materieel voor overbelasting te vrijwaren.
b. Voor bediening en onderhoud op vakkundige wijze zorg te dragen, en de door de Verhuurder verstrekte instructies aangaande transport, plaatsing, aansluiting, bediening en onderhoud, stipt op te volgen.
c. Aan het materieel de noodzakelijke reparaties ter instandhouding, bestaande uit het lopend onderhoud tijdens of voor zover noodzakelijk onmiddellijk na de huurperiode en reparaties, noodzakelijk als gevolg van door overmacht veroorzaakte gebreken, onmiddellijk te doen geschieden één en ander met gebruik van originele onderdelen
d. Aggregaten / Generatoren met een vermogen groter dan 3 KVA tegen brand -, explosie - en diefstalrisico, molest en andere schade te verzekeren. Het aanbrengen van de aardpen en de aardkabel moet gedaan worden door een deskundigen op het gebied van aarden van aggregaten / generatoren. Alle risico’s van ander dan voornoemd materieel liggen tijdens de huurperiode bij de Huurder.

e. De uit punt a, b, c, en d voortvloeiende kosten voor zijn rekening te nemen.
f. Tentje-huren.nl brengt in geval van een verzekerde schade een eigen risico in rekening van 20% van de verzekerde waarde met een minimum van € 2.000,-- in geval van vermissing en diefstal en bij schades een vast bedrag van € 1.000,--
4.4 De benodigde onderdelen (lid4c) dienen van of door bemiddeling van de Verhuurder te worden betrokken.
4.5 Het is de Huurder niet toegestaan het gehuurde materieel noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring te geven, behoudens voorafgaande schriftelijke eenmalige toestemming van Verhuurder.
4.6 Indien er een onderhoudscontract betreffende het gehuurde materieel is afgesloten tussen Huurder en Verhuurder verplichten beide zich gedurende de huurtijd de gehuurde goederen te onderhouden, aangaande de desbetreffende delen en handelingen, zoals die in het onderhoudscontract zijn overeengekomen.
4.7 Huurder is verplicht eventuele defecten en/of noodzakelijk onderhoud aan het gehuurde ter- stond te melden aan de Verhuurder, waarna onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden geschieden voor rekening van de Huurder, met inachtneming van de werking van eventuele op het gehuurde rustende garantiebepalingen, te verrichten door Verhuurder of door laatstgenoemde aan te wijzen derde(n).
4.8 Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de Huurder, zal de verhuurder in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.

5 Schending van de onderhoudsplichten:
Indien uit de toestand waarin het materieel wordt teruggeleverd, blijkt dat de Huurder de in art. 4 vermelde onderhoudsplicht niet is nagekomen, wordt de huurtijd met de tijd die voor uitvoering van de in strijd met deze overeenkomst nagelaten reparatiewerkzaamheden, die arbeidstechnisch nodig, verlengd, onverminderd de verplichting van de Huurder de ontstane schade te vergoeden. Voor de tijdsduur van de verlenging is de overeengekomen huurprijs van kracht.

6 Overmacht:
6.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 4 of meer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door Huurders aan Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.
6.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
6.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7 Borg:
Huurder is aan Verhuurder een borg verschuldigd, welke door de Verhuurder wordt vastgesteld. De borg wordt verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikel 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 en Checklist tenten verhuur van deze algemene voorwaarden. De borg, minus eventuele te verrekenen kosten wordt per direct na inleveren huurmaterialen terugbetaald/verrekend.

8 Reclames:

8.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
8.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

9 Ontbinding:
Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
- Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;
- na sluiting van de overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

10 Weersvoorspelling:
Tent: Bij weersvoorspelling van windkracht 5 zal de tent extra gezekerd worden door middel van “storm” banden. Bij windkracht 7 en meer zal in overleg met de Huurder bekeken worden of de veiligheid gegarandeerd kan blijven.

Stertent: Bij weersvoorspelling van windkracht 4 zal de tent extra gezekerd worden. Bij windkracht 5 en meer zal in overleg met de Huurder bekeken worden of de veiligheid gegarandeerd kan blijven en kan preventief afgebroken worden.

Springkussen: Als het springkussen opstaat dient er altijd rekening met het weer worden gehouden.
Bij onweer, windstoten en windkracht 4 of meer mag het kussen niet gebruikt worden!

Bij storm waarschuwingen uitgegeven door het KNMI mag er geen gebruik worden gemaakt van de tent en/of springkussen kan de tent/springkussen preventief afgebroken worden.

De Huurder dient zelf zorg te dragen voor een (calamiteiten) ontruimingsplan en vereiste vergunning/ontheffingen.

11 Geschilbeslechting en Rechtskeuze:
Elk geschil tussen Verhuurder en Huurder zal, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerst instantie worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Alkmaar.
Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Checklist verhuur

Checklist verhuur:
• De Huurder zorgt voor voldoende ruimte voor het opbouwen van de tent.
• De ondergrond moet vlak zijn en vrij zijn van bovengrondse- en ondergrondse obstakels.
• Als het terrein niet bereikbaar is met de auto met aanhanger, berekenen wij extra kosten voor aan- en afvoer van de materialen.
• Huurder zal in of aan het gehuurde geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Bevestig geen afgevende materialen (b.v. crêpepapier) en/of plakmaterialen op het tentzeil (Eventuele schoonmaakkosten zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen).
• Hang in verband met brandgevaar geen verlichting tegen het tentzeil.
• Verzekering: De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd.
De Huurder draagt zorg voor een cascoverzekering, inclusief diefstal en brand. De Verhuurder is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schade dan ook, behalve voor zover de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
• Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor die doeleinden waarvoor het bestemd is.
• Eventuele schade aan de tent en andere geleverde goederen veroorzaakt door Huurder, wordt nabelast.
• Door ondertekening van de huurovereenkomst erkent de Huurder dat het gehuurde in goede gebruiksstaat verkeert en ter beschikking is gesteld.
• Het is de Verhuurder en/of diens medewerkers ten allen tijden toegestaan, tijdens de verhuurperiode, toegang te krijgen tot het terrein waar de verhuurartikelen staan opgesteld.
• Huurder dient 50% van de rekening te voldoen binnen 7 dagen na bevestiging van de offerte. Voor aanvang van de levering dient de nota in zijn geheel, inclusief de borg, te zijn voldaan.

Algemeen verhuur materieel:
• Gebruikers van het gehuurde materieel dienen zich voor gebruik in kennis te stellen van de plaatsings-, aansluit-, bedienings-, en onderhoudsinstructies, die meegeleverd kunnen worden met het verhuurde materieel. Deze zijn ook op onze site www.tentje-huren.nl terug te vinden.
• Zowel externe als interne brandstoftanks en gasflessen worden vol aangeleverd.
• Levering en verhuur geschiedt uitsluitend volgens onze verhuur- en leveringsvoorwaarden. Tentje–huren.nl wijst alle andersluidende voorwaarden op voorhand af.

Springkussen(s) moeten begeleid worden door een volwassen(18+) bekwaam persoon. Het gebruik is geheel voor eigen risico. Tentje-huren.nl is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van attractie(s).
Maximale valhoogte is bij normaal gebruik is +/- 40 cm.

Sponsoring.

Sponsoring:

Indien de vertegenwoordiger(s) van de door Tentje-huren.nl gesponseerde verenigingen of organisaties de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Verzekering:

Gesponsorde artikelen zijn tijdens bezit niet verzekerd.
De organisatie draagt zorg voor een cascoverzekering, inclusief diefstal en brand. De sponsor Tentje-huren.nl is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schade dan ook.
• Organisatie dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor die doeleinden waarvoor het bestemd is.
• Eventuele schade aan de tent en andere geleverde goederen veroorzaakt door organisatie, wordt na belast.
• Door ondertekening of bevestiging door de organisatie van de huurovereenkomst erkent de organisatie dat het beschik gestelde in goede gebruiksstaat verkeert en ter beschikking is gesteld.
• Het is de Tentje-huren.nl en/of diens medewerkers ten allen tijden toegestaan, tijdens de verhuurperiode, toegang te krijgen tot het terrein waar de verhuurartikelen staan opgesteld.


Uitgave Algemene verhuurvoorwaarden Tentje-huren.nl 2008/4, hiermee zijn eerdere uitgaven vervallen.
KvK nr. 37139726

 

 
© 2009 - Tentje-huren.nl